IEEE TIM Survey/REVIEW Papers

2021

Printed Sensor Technologies for Monitoring Applications in Smart Farming: A Review
Rakiba Rayhana; Gaozhi Xiao; Zheng Liu

A review of computer micro-vision-based precision motion measurement: principles, characteristics and applications
Sheng Yao; Hai Li; Shuiquan Pang; Benliang Zhu; Xianmin Zhang; Sergej Fatikow

Techniques and Methods for Runway Friction Measurement: A Review of State-of-the-Art
Yadong Niu; Xiaoyan Jiang; Fanqin Meng; Rui Wang; Guoming Ju; Sixiang Zhang; Zhaozong Meng

Gas Concentration Sensing Based on Fiber Loop Ring-Down Spectroscopy: A Review
Yuan Wang; Guo-Ming Ma; Diya Zheng; Jun Jiang; Chao Yan

Review on Electrolytic Conductivity Sensors
Carsten Thirstrup; Lisa Deleebeeck

Gas Leak-Detection and Measurement Systems: Prospects and Future Trends
Mahmoud Meribout

Trade-offs in Time-to-Digital Converter Architectures for Harsh Radiation Environments
Bjorn Van Bockel; Paul Leroux; Jeffrey Prinzie

Applications of Unsupervised Deep Transfer Learning to Intelligent Fault Diagnosis: A Survey and Comparative Study
Zhibin Zhao; Qiyang Zhang; Xiaolei Yu; Chuang Sun; Shibin Wang; Ruqiang Yan; Xuefeng Chen

2020

Resonator-based Microwave Metamaterial Sensors for Instrumentation: Survey, Classification and Performance Comparison
M. G. Mayani, F. J. Herraiz-Martínez, J. M. Domingo and R. Giannetti

Critical Wind Turbine Components Prognostics: A Comprehensive Review
M. Rezamand, M. Kordestani, R. Carriveau, D. S. -K. Ting, M. E. Orchard and M. Saif

Automated Visual Defect Classification for Flat Steel Surface: A Survey
Qiwu Luo, Xiaoxin Fang, Jiaojiao Su, Jian Zhou, Bingxing Zhou, Chunhua Yang, Li Liu, Weihua Gui, Lu Tian

A Review on State-of-the-Art Power Line Inspection Techniques
Lei Yang, Junfeng Fan, Yanhong Liu, En Li, Jinzhu Peng, Zize Liang

Progress Towards Sapphire Optical Fiber Sensors for High-temperature Applications
C. Zhu ;  R. E. Gerald  ;  J. Huang

From μ0 to e: A Survey of Major Impacts for Electrical Measurements in Recent SI Revision
Shisong Li ; Qing Wang ; Wei Zhao ; Songling Huang

Entropy Measures in Machine Fault Diagnosis: Insights and Applications
Zhiqiang Huo ; Miguel Martínez-García ; Yu Zhang ; Ruqiang Yan ; Lei Shu

Feature Extraction for 3D Palmprint Recognition: A Survey
Lunke Fei ; Bob Zhang ; Wei Jia ; Jie Wen ; David Zhang

Automated Visual Defect Detection for Flat Steel Surface: A Survey
Qiwu Luo ; Xiaoxin Fang ; Li Liu ; Chunhua Yang ; Yichuang Sun